legislativa

základní platná legislativa v oblasti územního plánování a stavebního řádu

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - zde

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.:
-vyhláška č. 498/2006 Sb. - o autorizovaných inspektorech
-vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb
-vyhláška č. 500/2006 Sb. - o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu
  evidence územně plánovací činnosti
-vyhláška č. 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území - ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a
  č. 22/2010 Sb.
-vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby
-vyhláška č. 503/2006 Sb. - o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
-vyhláška č. 526/2006 Sb. - kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech st. řádu
-vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Texty těchto vyhlášek - zdeFormuláře zádostí podávaných podle nového stavebního zákona:   - územní rozhodování
- stavební řád
Často kladené otázky ke stavebnímu zákonu - zde

www.gr8project.cz architektonická a projekční kancelář, Jihlava email: vecera@gr8project.cz  kaba@gr8project.cz